Важно

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ETALON.BG УСЛУГИ

 

 

Моля, внимателно прочетете тези условия!

Ако продължите да използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тях

 

I.        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

§1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ETALON.BG предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет платформата  www.etalon.bg.
§2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на Etalon.bg, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
§3. Продуктите, които се намират на Интернет платформата
www.etalon.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на etalon.bg.
§4. След кликане на бутона "ПОРЪЧКА", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в КОЛИЧКА. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

§5. ETALON.BG си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.
 

II.      ДОСТАВКА

§1. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ETALON.BG се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. ETALON.BG не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
§2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ETALON.BG не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
§3. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

  

III.    ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

§1. Цените, посочени при финализиране на поръчката включват опаковане и транспортиране до офис на куриерската фирма ЕКОНТ. От този момент нататък фирма ЕКОНТ приема, опакова и доставя с куриер поръчаната от Потребителя стока/и на адрес, посочен от Потребителя, който заплаща с наложен платеж цената на поръчката и таксата за доставка.


§2. За направеното от Потребителя плащане,  ЕКОНТ издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ ETALON.BG от задължението да издава касова бележка. Законово основание за услугата е чл.3. от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г, Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава etalon.bg от задължението да издава Фискална касова бележка, е плащането към etalon.bg да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва се извършва от лицензиран пощенски оператор, какъвто е ЕКОНТ.

 

IV.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

§1. Потребителят има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет платформата www.etalon.bg.
§
2. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
§
3. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ETALON.BG  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
§
4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на сайта www.etalon.bg.
§
5.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ETALON.BG  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ETALON.BG
 услуги;
•    да уведомява незабавно ETALON.BG  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ETALON.BG  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез
www.etalon.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
§
6.  Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

 

 

V.      ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ETALON.BG

§1. ETALON.BG  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
§
2. ETALON.BG  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.etalon.bg.  
§
3. ETALON.BG  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ETALON.BG  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ETALON.BG  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.etalon.bg.
§
4. ETALON.BG  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
§
5. ETALON.BG  не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
§
6. ETALON.BG  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.
§
7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ETALON.BG, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес shop@etalon.bg   ETALON.BG  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ETALON.BG  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
§
8. ETALON.BG  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ETALON.BG  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ETALON.BG  
§
9. ETALON.BG  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VI.    ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

§1. ETALON.BG  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ETALON.BG  защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ETALON.BG  може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

§
2. ETALON.BG  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ETALON.BG  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VII.  ИЗМЕНЕНИЯ

§1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ETALON.BG, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ETALON.BG  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ETALON.BG  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

VIII.             ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

§1. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.etalon.bg  на своя компютър.
§2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.
§3. Интернет платформата
  www.etalon.bg е собственост на ETALON.BG.
§4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани в съда, съобразно българското законодателство

 


УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ

(Право на отказ от покупка, съгласно Закона за защита на потребителите)

1.       Вие имате право да върнете закупения от Вас продукт в 14 дневен срок от датата на получаването му, като ние ще Ви възстановим сумата, на която сте го закупили, с изключение на разходите по доставката.

2.       Ако желаете, преди изтичането на 14 дневния срок, да върнете получен от www.etalon.bg  продукт, молим да ни уведомите накратко писмено за причините, като използвате нашия е-мейл shop@etalon.bg или формата за контакт, поместена на сайта. В писмото ни съобщете Кода(номера)  на продукта (ще го намерите на етикета му). Наш служител ще върне отговор по имейл със стойността за получаване и уточняване начина, по който ще се възстанови сумата.

3.       След това идете до офис на куриерска фирма ЕКОНТ и ни върнете продукта с наложен платеж на адрес : Варна 9000, фирма ЕКОНТ / офис Чайка/, за Мариан Петров, тел: 0878 66 55 37

Вие ще получите сумата за покупката, а разходите по връщането са за Ваша сметка.

Продуктът трябва да бъде в своята цялост, без следи от носене и обработка. Етикетът не трябва да бъде свален. Към продукта добавете и разписката, която сте получили в ЕКОНТ при заплащането му. Ако някое от тези условия не е изпълнено, си запазваме правото да не уважим рекламацията Ви